การฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้ว (Regeneration of Spent Activated Carbon)

ซีเค รีเจน ซิสเต็มส์ บริการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ได้หลายๆครั้ง โดยที่ยังคงความสามารถในการดูดจับได้เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิม เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องกำจัดโดยวิธีเผาทำลายในเตาเผา หรือการฝังกลบ     ซีเค รีเจน ซิสเต็มส์ ขนส่งถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้วจากโรงงานของลูกค้าโดยรถขนส่งแบบระบบปิดแล้วถ่ายเข้าสู่ถังเก็บที่โรงงานของเราในระบบปิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสารที่ถูกดูดซับไว้ในถ่านกัมมันต์  เราดำเนินการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้วทั้งแบบชนิดใช้ในงานอากาศ และชนิดใช้ในงานน้ำ หรือ ของเหลวอื่นๆ